La Belle Verte אורחים מהכוכב הירוק - מתורגם לעברית

La Belle Verte "אורחים מהכוכב הירוק" הירוק היפה צרפת 1996 קולין סרו. כדור לכת של גזע אנשים שמתקיימים בצורה הרמונית עם הטבע ועם עצמם, והם מתדיינים בינם ובין עצמם אם לשלוח מישהו לכדוה"א כדי לעזור לקדם את ההתפתחות שלנו. אף אחד לא ממש רוצה ללכת "לא שלחנו לשם אף אחד כבר 200 שנה!" אישה אחת מתנדבת. היא מגיעה לכדור הארץ, לפריז ומשם הסיפור מתחיל ...